Dokumenty

Wniosek o przyjęcie szkoły do Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

  1. Wniosek składany przez szkoły ubiegające się o przyjęcie do wojewódzkiej sieci SzPZ – wzór (załącznik nr 1)
  2. Pisemna deklaracja chęci przystąpienia szkoły do Dolnośląskiej Sieci SzPZ, podpisana przez dyrektora szkoły i szkolnego koordynatora, zawierająca informację:
  • o członków społeczności szkolnej, którzy wyrazili gotowość do realizacji zadań z zakresu promocji zdrowia i przystąpienia do sieci,
  • o tym, kto pełni rolę szkolnego koordynatora i jaki jest skład szkolnego zespołu promocji zdrowia (imiona i nazwiska, status w szkole, kontakt).
  1. Decyzja Rady Pedagogicznej o gotowości szkoły do przystąpienia do Sieci.
  2. Raport z autoewaluacji jednego ze standardów SzPZ wraz z arkuszem zbiorczym i plan działań dla rozwiązania jednego problemu priorytetowego, przygotowany zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Dokonanie takiej ewaluacji jest okazją do lepszego zapoznania się z koncepcją SzPZ, jej standardami i sposobami oceny ich osiągania oraz szansą na lepszą jakość dalszych działań.

Pobierz:

Wniosek o przyjęcie szkoły do Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
Narzędzia do autoewaluacji w Przedszkolu Promującym Zdrowie
Narzędzia do autoewaluacji w Szkole Promującej Zdrowie kwestionariusze ankiet, arkusze zbiorcze, wzór raportu końcowego z autoewaluacji
Propozycja arkusza kalkulacyjnego przeliczającego wyniki ankiet na procenty
Wniosek o Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie
Wniosek o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie