Strona główna

„Każde dziecko i młody człowiek w Europie ma prawo i powinien mieć możliwość uczyć się w szkole promującej zdrowie”

Aktualności

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1627). Weszło w życie 01.09.2017 …

Porozumienie o współpracy

W dniu 23 listopada 2009 r. podpisano Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki dzieci i młodzieży. W treści Porozumienia zapisano m.in.: zapewnienie synergii działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, które są realizowane przez strony porozumienia w …

Dokumenty

Wniosek o przyjęcie szkoły do Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Wniosek składany przez szkoły ubiegające się o przyjęcie do wojewódzkiej sieci SzPZ – wzór (załącznik nr 1) Pisemna deklaracja chęci przystąpienia szkoły do Dolnośląskiej Sieci SzPZ, podpisana przez dyrektora szkoły i szkolnego koordynatora, zawierająca informację: o członków społeczności szkolnej, którzy wyrazili gotowość do realizacji zadań …