Nasi konsultanci

Szanowni  Państwo,

zapraszamy Nauczycieli i Dyrektorów dolnośląskich szkół i placówek na konsultacje bezpośrednie, mailowe i telefoniczne  z nauczycielami - konsultantami  DODN. Jeśli Państwo chcielibyście odbyć  bezpośrednie konsultacje prosimy o telefoniczne lub mailowe nawiązanie kontaktu z wybranym przez siebie nauczycielem - konsultantem w celu określenia godziny i tematu konsultacji.

 

 


 WROCŁAW

 

Barbara
Bieńkuńska 

barbara.bienkunska@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 508 691 029

Bienkunska Barbara

_____________________

 • fundusze Strukturalne Unii Europejskiej - pozyskiwanie środków i zarządzanie projektami,
 • przedsiębiorczość i ekonomia społeczna - promowanie przedsiębiorczości w edukacji,
 • nauczanie wspomagane TIK.
Sabina Czajkowska-Prokop sabina.prokop@dodn.dolnyslask.pl 

Tel.: +48 508 690 981


Czajkowska-Prokop Sabina

_____________________

 • nauczanie języka niemieckiego na każdym etapie edukacyjnym,
 • nauczanie języka obcego zawodowego,
 • neurodydaktyka w praktyce szkolnej,
 • komunikacja międzykulturowa, rozwijanie
 • kompetencji interkulturowej,
 • realizacja polityki równości płci w projektach edukacyjnych finansowych ze środków UE.

Teresa
Grabowska-Wyrwicz

teresa.grabowska@dodn.dolnyslask.pl

 Tel.: +48 508 691 212

 

Grabowska-Wyrwicz Teresa

_____________________

 • edukacja humanistyczna,
 • kompleksowe wspomaganie szkół i placówek, programy wsparcia,
 • diagnoza i ewaluacja w edukacji- planowanie ,przeprowadzenie, wykorzystanie wniosków i rekomendacji,
 • ocenianie zewnętrzne i wewnątrzszkolne w tym ocenianie kryterialne, kształtujące, holistyczne,
 • techniki pracy umysłowej,
 • kompetencje kluczowe,
 • praca zespołowa nauczycieli,
 • andragogika,
 • indywidualizacja nauczania,
 • programy nauczania,
 • projekty edukacyjne,
 • współpraca z rodzicami w tym ciekawe wywiadówki,
 • rola wychowawcy w procesie dydaktycznym.
Joanna Kaczmarska joanna.kaczmarska@dodn.dolnyslask.pl 

Tel.: +48 531 469 435

 

Kaczmarska Joanna
 
_____________________

 • nauczanie języka angielskiego na każdym etpie edukacyjnym,
 • multimedia w edukacji językowej,
 • wykorzystanie dolnośląskiej platformy edukacyjnej w pracy nauczyciela języka obcego,
 • blended learning.

Małgorzata
Lubańska

malgorzata.lubanska@dodn.dolnyslask.pl


Tel.: +48 502 862 077

 

Lubanska Malgorzata

_____________________

 • tutoring w praktyce szkolnej: dydaktyka i wychowanie,
 • techniki coachingowe w pracy nauczyciela,
 • indywidualizacja nauczania, motywacja, 
 • metody aktywizujące w nauczaniu,
 • ocenianie kształtujące,
 • edukacja regionalna – „Tożsamość Dolnoślązaków Unia Wielu Kultur”,
 • współpraca z rodzicami - komunikacja interpersonalna.

Robert
Mertuszka

robert.mertuszka@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 508 691 031

 

Mertuszka Robert

_____________________

 • edukacja polonistyczna
 • edukacja regionalna,
 • edukacja dziennikarska,
 • komunikacja interpersonalna,
 • współpraca z instytucjami kultuy,
 • media,
 • projekt edykacyjny, program nauczania
 • budowanie wizerunku instytucji.

Mariola
Mucha

mariola.mucha@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 508 691 106

 

Mucha Mariola

_____________________

 • wspomaganie nauczycieli bibliotekarzy,
 • biblioterapia,
 • praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wybrane metody terapeutyczne),
 • współpraca z rodzicami, komunikacja interpersonalna,
 • wychowanie,
 • wolontariat szkolny.

Halina
Nawrotek

halina.nawrotek@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 508 691 037

 

Nawrotek Halina

_____________________

 • wspieranie uzdolnień,
 • tworzenie programów nauki dla ucznia zdolnego,
 • edukacja: regionalna, patriotyczna, europejska, globalna,
 • aktywizujące metody pracy w tym projekty edukacyjne.

Ewa
Norkowska

ewa.norkowska@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 508 691 087

 

Norkowska Ewa

_____________________
 • zarządzanie oświatą,
 • nadzór pedagogiczny,
 • prawo oświatowe,
 • bezpieczeństwo w szkole, w tym organizacja wycieczek szkolnych,
 • awans zawodowy nauczycieli,
 • przedsiębiorczość,
 • ewaluacja,
 • technologie informacyjne w pracy nauczyciela,
 • doradztwo zawodowe.

Paweł
Nowak

pawel.nowak@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 508 691 074

 

Nowak Pawel

 _____________________

 • wspieranie uzdolnień,
 • edukacja regionalna, europejska, globalna,
 • projekty edukacyjne,
 • wymiany międzynarodowe,
 • nowa podstawa programowa,
 • konkursy.

Lech
Stempel

lech.stempel@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 508 691 118

 

Stempel Lech

_____________________

 • wychowanie i profilaktyka,
 • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
 • współpraca szkoły z rodzicami,
 • zagadnienia z dziedziny wychowania do życia w rodzinie,
 • wykorzystanie technologii informatycznej w pracy wychowawczej,
 • multimedia w edukacji.

 

Anna Stodolna-    Rybczyńska

anna.stodolna@dodn.dolnyslask.pl

 Tel.: +48 508 691 089

 

Stodolna-Rybczynska Anna

_____________________

 • nauczanie języka polskiego, 
 • edukacja regionalna,
 • metody aktywizujące w nauczaniu,
 • techniki pracy umysłowej, 
 • twórczość, myślenie krytyczne w praktyce szkolnej,
 • uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole (wsparcie w procesie nauczania uzdolnionych i dyslektycznych),
 • współpraca nauczyciela z uczniem i rodzicami - motywowanie do działania, 
 • wydawnictwa.

Elżbieta Zalewska-Pięta

elzbieta.zalewska@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: 531 469 498

 

Zalewska-Pięta Elzbieta

_____________________

 

 

 • przepisy prawa w kształceniu zawodowym,
 • dydaktyka w kształceniu osób dorosłych, dobór treści kształcenia przydatnych w dalszej edukacji i samokształceniu,
 • proces kształcenia na lekcjach przedmiotów zawodowych, 
 • konkursy zawodoznawcze w edukacji szkolnej.
                                                             

Agnieszka Krupa

agnieszka.krupa@dodn.dolnyslask.pl

 Tel.: +48 531 486 599

 

Krupa Agnieszka

 _____________________

 • kształcenie przedmiotów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych,
 • wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego w przygotowywaniu uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach: technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali oraz technik transportu kolejowego,
 • wsparcie nauczycieli w nauczaniu przedmiotów zawodowych branży logistyczno – spedycyjno – transportowej,
 • organizacja i realizacja konkursów branży logistyczno – spedycyjno – transportowej,
 • doradca zawodowy – promotorem kształcenia zawodowego,
 • wdrażanie programów modułowych w szkole ponadgimnazjalnej,
 • współpracy szkoły z pracodawcami i rynkiem pracy,
 • Zintegrowany System Kwalifikacji.
Tomasz Greczyło  tomasz.greczylo@dodn.dolnyslask.pl
 

Tel.: +48 508 691 079 

 

Greczylo Tomasz

 _____________________

                   
 • metodyka nauczania fizyki,
 • metodyka nauczania przyrody na IV etapie edukacyjnym,
 • TIK w pracy nauczyciela,
 • rozwijanie kompetencji kluczowych.          

 

Mirela Skaczyło

mirela.skaczylo@dodn.dolnyslask.pl

 Tel.: +48 502 862 147

 _____________________                                                                            

 • wychowanie przedszkolne,
 • edukacja wczesnoszkolna.

 

 

JELENIA GÓRA

^do góry

 

Katarzyna
Baeck-Kamińska
 katarzyna.kaminska@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 508 690 950Baeck-Kaminska Katarzyna

_____________________
 • diagnozowanie i ewaluacja: ewaluacja programów i projektów realizowanych w szkole (edukacyjnych, wychowania i profilaktyki), planowanie badań i wykorzystanie wyników
 • nadzór pedagogiczny,
 • ocenianie: ocenianie wspierające, EWD, pomiar dydaktyczny,
 • zagadnienia z dziedziny psychologii społecznej, komunikacji, techniki coachingowe,
 • kompetencje kluczowe,
 • kompleksowe wspomaganie szkół i placówek, programy wsparcia,
 • indywidualizacja pracy z uczniem.  

Bogusława
Bogucka

 boguslawa.bogucka@dodn.dolnyslask.pl

 

Tel.: +48 508 690 922

 Bogucka Boguslawa

_____________________

 • awans zawodowy nauczycieli,
 • komunikacja interpersonalna,
 • programy nauczania,
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • sześciolatek w szkole,
 • edukacja matematyczna i przyrodnicza uczniów młodszych,
 • eksperyment z małymi dziećmi,
 • edukacja ekologiczna i przyrodnicza,
 • projekty edukacyjne,
 • sztuka.

 

Małgorzata     Grzelczyk

malgorzata.grzelczyk@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48508 690 961

Grzelczyk Malgorzata

_____________________

  • promocja zdrowia,
  • wychowanie i profilaktyka,
  • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
  • opieka i wychowanie, psychoedukacja,
  • terapia pedagogiczna, socjoterapia,
  • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
  • wsparcie wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych,
  • praca z uczniem trudnym, z zaburzonym zachowaniem,
  • uczeń ze specjalnymi potrzebach edukacyjnych,
  • współpraca z rodzicami, komunikacja interpersonalna.
Ewa
Wierbilowicz

ewa.wierbilowicz@dodn.dolnyslask.pl

 Tel.: +48 508 690 947

 

Wierbilowicz Ewa

_____________________

 

 • organizacja i zarzadzanie oświatą
 • diagnoza i kierunki rozwoju szkoły
 • nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły
 • uczeń ze specialnymi potrzebami edukacyjnymi
 • koordynowanie współpracy i samokształcenie nauczycieli
 • edykacja przyrodnicza i ekologiczna
 • uczeń uzdolniony
 • pomiar dydaktyczny
 • dydaktyka i metodyka przedmiotów przyrodniczych

 

dr Magdalena
Giercarz-Borkowska
magdalena.giercarz@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +4502 862 059  

_____________________    
 • uczeń zdolny
 • indywidualizacja nauczania
 • edukacja domowa
 • działalność świetlicy szkolnej
 • opieka i wychowanie
 • turystyka w szkole
 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • edukacja wielokulturowa
 • współpraca z NGO
 • współpraca z rodzicami

 

Małgorzata Bieńkowska malgorzata.bienkowska@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +4508 690 924  

_____________________    
 • nauczanie matematyki w klasach na II i III etapie edukacyjnym,
 • wspieranie kompetencji matematycznych,
 • projekty edukacyjne w kształceniu matematycznym,
 • gry i zabawy na lekcjach matematyki na II i III
  poziomie edukacyjnym.
Andrzej Sieradzki
andrzej.sieradzki@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +4508 690 929   

_____________________    
 • wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela
 • nowoczesne trendy w nauczaniu wspieranym TIK
 • praca z aplikacjami wykorzystywanymi w podstawie
  programowej - kodowanie i programowanie
 • obsługa oraz wykorzystanie tablic interaktywnych
  w procesie nauczania
 • multimedia w przedmiocie technika
 • udzielanie pomocy nauczycielom przy wykorzystaniu
  nowych technologii w nauczaniu

Zygmunt Korzeniewski

zygmunt.korzeniewski@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 508 690 957

Korzeniewski Zygmunt

_____________________
 • zarządzanie strategiczne. Marketingowe zarządzanie szkołą. Dyrektor jako lider. Precedencja stanowisk publicznych
 • komunikacja społeczna w organizacji i zarządzaniu oświatą. Public relations. Prezentacje i autoprezentacje.
 • współpraca szkoły z samorządem lokalnym i jego jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi. Inicjatywa lokalna, partnerstwo lokalne, budżet obywatelski
 • kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich w szkole. Samorząd uczniowski  - podstawą programu wychowawczego klasy i szkoły jako organizacji uczącej się.
 • kształcenie ustawiczne, andragogika.
 • wsparcie nauczycieli przedmiotów zawodowych na kierunku administracja.
 • projektowanie szkoleń
               

 

LEGNICA

 ^do góry

 

Emilia Janiszak

emilia.janiszak@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 502 862 169

_________________________

             
 • Nadzór pedagogiczny
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Doradztwo pedagogiczno - psychologiczne
 • Socjoterapia
 • Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Komunikacja interpersonalna
 • Relacje interpersonalne dziecko - dorosły
 • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
 • Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu i ZA
 • Radzenie sobie ze stresem
                                                       

Maria Janowska

maria.janowska@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 508 691 174

____________________

 

 • szkoły i przedszkola promujące zdrowie
 • współpraca z rodzicami komunikacja interpersonalna
 • coaching edukacyjny
 • zagadnienia z dziedziny wychowania do życia w rodzinie
 • BHP w szkole
 • pierwsza pomoc
 • edukacja wszesnoszkolna i przedszkolna

Jan
Lewandowski

jan.lewandowski@dodn.dolnyslask.pl

 Tel.: +48  508 691 197


Lewandowski Jan

  _____________________

 • prawo oświatowe,
 • nadzór pedagogiczny,
 • rozwój zawodowy nauczyciela,
 • awans zawodowy nauczyciela,
 • ROS,
 • WDN,
 • organizacja i zarządzanie oświatą,
 • kadra kierownicza oświaty,
 • kontrola zarządcza w szkole,
 • ewaluacja pracy szkoły (wewnętrzna i zewnętrzna),
 • ewaluacja dydaktyczna (zwłaszcza ewaluacja
 • pracy nauczyciela),
 • organizacja pracy zespołów ds. ewaluacji,
 • odpowiedzialność prawna nauczycieli,
 • jakość w edukacji (a zwłaszcza mierzenie jakości pracy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych),
 • planowanie strategiczne,
 • oligofrenopedagogika,
 • technika,
 • samorząd terytorialny,
 • Edukacyjna Wartość Dodana.

Urszula  Tkaczyk

urszula.tkaczyk@dodn.dolnyslask.pl

 

Tel.: +48 508 691 182

 

Tkaczyk Urszula

_____________________

 

 • podstawa programowa,
 • programy edukacyjne,
 • diagnoza edukacyjna,
 • egzaminy zewnętrzne,
 • ewaluacja,
 • ocenianie,
 • inspirowanie uczniów i nauczycieli do podejmowania wyzwań,
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • edukacja przyrodnicza.

Ewa Engel

ewa.engel@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 508 691 167

 

Engel Ewa

_____________________

 

 • edukacja językowa,
 • metodyka i dydaktyka nauczania języków obcych,
 • edukacja wczesnoszkolna języków obcych,

Agata       Kwaśniak-Szumlakowska 

agata.szumlakowska@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48508 691 076

Kwasniak-Szumlakowska Agata
 
_____________________

 • geografia turyzmu
 • hotelarstwo
 • metodyka przedmiotów turystycznych i hotelarskich
 • przygotowanie do egzaminów zawodowych (T.11., T.12., T.13, T.14.)
 • przygotowanie do olimpiad i konkursów
 • technologie informacyjne w branży turystyczno-hotelarskiej, w tym systemy rezerwacyjne
 • projekty edukacyjne
 • promocja kształcenia zawodowego

Bożena Solecka

bozena.solecka@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48508 691 157


Dudziak Bożena

_____________________

 • kształcenie zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych
 • rozwijanie umiejętności kluczowych uczniów w kształceniu zawodowym
 • wykorzystanie metod aktywizujących w kształceniu zawodowym
 • monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia zawodowego
 • wdrażanie modułowego programu kształcenia zawodowego
 • realizacja przedsięwzięć edukacyjnych i konkursów w kształceniu zawodowym
 • nauczanie wspomagane TIK
 • wykorzystanie metod e-lerningu w edukacji 
 • promocja i reklama usług edukacyjnych
 • awans zawodowy nauczycieli
                  
 

 

 


 

WAŁBRZYCH

 ^do góry

Mariola
Berg

mariola.berg@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 508 690 993

Berg Mariola

_____________________

 • jakość w edukacji w tym zarządzanie jakością przez dyrektora,
 • nadzór pedagogiczny,
 • organizacja i zarządzanie,
 • współpraca z JST i KO,
 • prawo oświatowe w pracy nauczyciela/dyrektora,
 • odpowiedzialność prawna nauczyciela/dyrektora,
 • wspomaganie szkół i placówek wszystkich etapów kształcenia,
 • projekty, eksperymenty i doświadczenia w naukach przyrodniczych,
 • chemia.

Barbara
Gmur

barbara.gmur@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 508 690 989


 Gmur Barbara

 _____________________

 • diagnoza i ewaluacja - planowanie, realizacja, wykorzystanie,
 • awans zawodowy nauczycieli,
 • ocenianie, w tym ocenianie kształtujące,
 • wspomaganie szkół i placówek wszystkich etapów kształcenia, 
 • aktywizacja uczniów (sposoby i metody aktywizacji),
 • praca zespołowa,
 • pomiar dydaktyczny,
 • jakość w edukacji (w tym tworzenie rozwiązań procesowych),
 • wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej,
 • etyka,
 • wsparcie szkół tworzeniu i zarządzaniu projektami,
 • prawa człowieka/ prawa dziecka.

Grażyna
Nowosielska

grazyna.nowosielska@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 508 690 989

 Nowosielska Grazyna

 _____________________

  • awans zawodowy nauczycieli,
  • diagnoza i ewaluacja – planowanie, realizacja, wykorzystanie,
  • ocenianie kształtujące,
  • aktywizacja uczniów – sposoby pracy nauczycieli,
  • wspomagania szkół i placówek wszystkich etapów kształcenia,
  • praca zespołowa nauczycieli,
  • pomiar dydaktyczny,
  • wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej.

Krystyna
Pac - Marcinkowska

krystyna.pac@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48508 690 985

 Pac-Marcinkowska Krystyna

 _____________________

 • panowanie i tworzenie programów edukacyjnych,
 • monitorowanie realizacji podstawy programowej,
 • diagnoza edukacyjna (w tym analiza wyników sprawdzianów/egzaminów),
 • wspieranie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • wspomaganie szkół i placówek wszystkich etapów kształcenia,
 • ewaluacja różnych obszarów pracy szkoły i nauczyciela,
 • coaching,
 • ocenianie wspierające proces nauczania i uczenia się,
 • motywacja przez ocenianie,
 • edukacja polonistyczna w praktyce szkolnej.

Jolanta
Rojewska

jolanta.rojewska@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 508 690 898

 Rojewska Jolanta

 _____________________

 • psychoedukacja,
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli,
 • wypalenie zawodowe nauczycieli,
 • szkoły promujące zdrowie,
 • wychowanie i bezpieczeństwo,
 • profilaktyka uzależnień,
 • wspieranie uzdolnień,
 • praca z uczniem dyslektycznym,
 • wspomaganie szkół i placówek wszystkich etapów kształcenia,
 • pedagogika zabawy,
 • Metody wspomagające rozwój ucznia w edukacji wczesno szkolnej i wychowaniu przedszkolnym
  -Metoda Corl Sutton
  -Metoda Weroniki Sherborne 
  -Metoda Dennisona.

Małgorzata
Reichel

malgorzata.reichel@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: 508  691 094


 Reichel Malgorzata

_____________________

 • kształcenie zawodowe (branża budowlana),
 • wsparcie nauczycieli w przygotowaniu uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • wspieranie kariery zawodowej nauczycieli zawodu,
 • doradztwo zawodowe,
 • współpraca szkoły z pracodawcami i instytucjami rynku pracy,
 • doskonalenie pracodawców w zakresie kształcenia zawodowego,
 • technika w szkole podstawowej,
 • wspomaganie szkół i placówek wszystkich etapów kształcenia,
 • zintegrowany System Kwalifikacji.

Łukasz Franków            

lukasz.frankow@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: 508 690 085

____________________                      

 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • komunikacja interpersonalna,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • wychowanie i bezpieczeństwo,
 • motywacja,
 • współpraca z rodzicami,
 • wspomaganie szkół i placówek wszystkich etapów kształcenia.
Beata Lis                                  beata.lis@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: 508 690 898

____________________                              

 • metody pracy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • edukacja matematyczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 
 • ocenianie kształtujące,
 • współpraca nauczyciela z uczniem i rodzicami,
 • organizacja i zarządzanie oświatą,
 • przywództwo edukacyjne,
 • promocja szkoły w środowisku,
 • kierowanie zmianą,
 • wspomaganie szkół, placówek wszystkich etapów kształcenia.
facebook_page_plugin

Zobacz także...

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.