O firmie

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z główną siedzibą we Wrocławiu i w filiach w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu to akredytowana placówka, której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, a sprawującym nadzór pedagogiczny - Dolnośląski Kurator Oświaty.

Podstawowymi celami działalności DODN są podnoszenie jakości pracy szkół i placówek oświatowych w regionie oraz wspieranie nauczycieli w podwyższaniu kompetencji zawodowych. Realizacja tych celów odbywa się dzięki działaniom uwzględniającym priorytety spójne z prowadzoną polityką oświatową państwa i województwa. Do zadań statutowych Ośrodka należy przede wszystkim planowanie, organizowanie i przeprowadzanie różnych form doskonalenia kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli ze wszystkich etapów edukacyjnych, kreowanie współpracy między poszczególnymi podmiotami rynku edukacyjnego, prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej. Realizacji tych zadań służy uruchamianie różnych form doskonalenia, np. kursów doskonalących, konferencji, warsztatów, seminariów, szkoleń rad pedagogicznych, a także programów wsparcia szkół i placówek w ich projakościowym rozwoju, prowadzenie konsultacji indywidualnych i grupowych oraz działalność promocyjno-wydawnicza. DODN podejmuje również inne zadania zlecone przez organ prowadzący, wpisane w strategię rozwoju Dolnego Śląska oraz programy operacyjne.

Ośrodek jest współorganizatorem wielu cennych przedsięwzięć o charakterze regionalnym, np. współtworzy Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień, organizuje sieci współpracy między szkołami, powiatowymi placówkami doskonalenia nauczycieli i jednostkami samorządu terytorialnego. Firmuje wiele spektakularnych wydarzeń edukacyjnych, m.in. międzynarodową konferencję Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, konferencje regionalne, konkursy („zDolny Ślązaczek”, „zDolny Ślązak Gimnazjalista”, „Białe noce”, …), zabiega o wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z instytucjami o podobnym profilu działalności z Saksonii i Obwodu Leningradzkiego.

W ramach DODN funkcjonują zespoły problemowe o charakterze stałym (np. Zespół Planowania, Ewaluacji i Monitorowania, Zespół Dolnośląskie Centrum Wspierania Uzdolnień, Zespół Informacji Pedagogicznej i Wydawnictwo) lub doraźnym (np. obecnie Zespół do realizacji programu edukacyjnego: „Tożsamość Dolnego Śląska – Unia Wielu Kultur oraz Zespół ds. wdrażania platformy Fronter przez DODN we Wrocławiu).

Pracownicy merytoryczni Ośrodka włączają się aktywnie w realizację projektów unijnych, umożliwiających zwiększenie dynamiki rozwoju szkół i placówek oświatowych w regionie, w swojej bieżącej pracy wykorzystują możliwości platformy edukacyjnej Fronter.

Konsultanci oraz pracownicy obsługi administracyjnej i technicznej dbają o wysoką jakość swojej działalności, diagnozują w sposób ciągły potrzeby odbiorców usług oraz - dzięki wnikliwej analizie kwestionariuszy ankiet ewaluacyjnych, wpisanych w procedury funkcjonowania DODN, zgodnych z zapisami w Księdze Jakości i normą PN-EN ISO 9001:2009 - monitorują stan ich zadowolenia.

Misja Ośrodka jest mocno powiązana z wyzwaniami współczesnej edukacji, ukierunkowanej na sukces szkoły, nauczycieli i uczniów, opartej na społeczeństwie wiedzy, wymagającym twórczych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie doskonalenia kompetencji kluczowych w sferze rozwoju osobistego i zawodowego.

Dyrektor DODN
mgr Małgorzata Matusiak

Statut DODN w formacie *.pdf>>

facebook_page_plugin

Zobacz także...

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.